ثبت شرکت آنلاین

راهنمای ثبت شرکت و ثبت برند تجاری

ضمانت دانش فنی

ضمانت دانش فنی

معمولاً در قرارداد انتقال تکنولوژی تعهدات و تضمینات دارنده امتیاز و همچنین انتظارات و توقعاتی که دارنده امتیاز از دریافت کننده امتیاز در رابطه با اجرایی کردن فرآیند یا سخت کاملا دارد باید دقیقاً مشخص و تعیین گردد. به عنوان مثال از جمله تضمینات دارنده امتیاز می تواند امور زیر باشد :

  • او به تنهایی صاحب ورقه اختراع است و اختیار کامل برای انعقاد این مواقت نامه دارد.
  • او امتیاز و استفاده ورقه ها اختراع را به دیگری اعطاء نکرده و و رقه ها و اظهارنامه های اختراع موضوع رهن یا گرو واقع نشده است .
  • او هیچ گونه اظلاعی از اقدامات رقیب موجود یا بالقوه مربوط به ورقه اختراع ندارد.
  • همه دانش نی و اطلاعات تکنیکی را که براساس قرارداد به دریافت کننده امتیاز می دهد صحیح و مامل و مطابق با اسنانداردهای روز می باشد و مناسب برای ساخت کالا یا اجراییی کردن فرآیند است.
  • کیفیت آموزشی که براساس قرارداد تعهد کرده است کمتر از سطح و کیفیت آمورشی نیست که که برای پرسنل خود تهیه و تدارکگ دیده ست این آموزش مظابق بات نیازهای روز می باشد .

همچنین از جمله تضمینات دریفت کننده امتیاز می تواند این باشد که او خودش یا توسط جانشین خند در تمتام اوقات بیشترین تلاش خود را برای پاسخگویی کامل به بازار به کار می گیرد